Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) là gì? Cách tính?

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (cost to income ratio – CIR) là một chỉ số tài chính quan trong, đặc biệt trong việc đánh giá hoạt động ngân hàng. Tỷ số này được tính bằng cách lấy chi phí hoạt động (không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng) chia cho thu nhập từ hoạt động.

Cách tính

CIR = (chi phí hoạt động/thu nhập từ hoạt động)x100

Trong đó

  • Chi phí hoạt động được lấy tại mục VIII trên báo cáo thu nhập (gồm các chi phí tiền lương và các chi phí khác, không tính chi phí dự phòng rủi ro tín dụng)
  • Thu nhập từ hoạt động bằng thu nhập từ lãi thuần cộng các thu nhập khác.

Ví dụ: tính tỷ số CIR của ngân hàng ACB vào năm 2018

Ta có, chi phí hoạt động năm 2018 là 6.712.217 triệu VND, còn thu nhập hoạt động bằng tổng của các ô màu xanh là 14.033.199 triệu VND. Vậy hệ số CIR 2018 của ACB = (6.712.217/14.033.199) x 100 = 47.8%

Công dụng

Chỉ số CIR cho thấy được mối tương quan giữa chi phí với thu nhập của ngân hàng đó. Tỷ lệ này cho nhà đầu tư 1 cái nhìn rõ hơn về hiệu quả hoạt động của tổ chức; tỷ lệ càng nhỏ thì ngân hàng đó càng hoạt động hiệu quả.

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: