Chuyên mục: Quỹ đầu tư

Both equity and fixed-income products are financial instruments that can help investors achieve their financial goals. Equity investments generally consist of stocks or stock funds, while fixed-income securities generally consist of corporate or government bonds. The responsibilities of a fixed-income investment manager may include:…
Đọc Tiếp

Quỹ Thành viên là gì? Quỹ thành viên có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Thông tư 98/2020/TT-BTC). Nhà…
Đọc Tiếp