Các mô hình định giá bằng Excel

Chắc nhiều bạn sau khi tham khảo website này sẽ thấy rất nhiều chủ đề về tài chính, chứng khoán và đầu tư. Đặc biệt mình rất muốn chia sẽ nhiều hơn kiến thức về định giá bằng excel để giúp các bạn có thể nhanh chóng hoàn thiện hệ thống định giá của mình và giúp ích cho quá trình đầu tư.

Tuy nhiên, do kiến thức cá nhân có hạn nên những mô hình định giá mình tự làm có thể chưa đủ để làm hài lòng các bạn, thì sau đây mình xin trích dẫn một vài mẫu định giá bằng excel để các bạn có thể tham khảo và áp dụng. Dưới đây là các mô hình và bảng tính excel mẫu (miễn phí, ngôn ngữ: tiếng Anh).

 1. Capital Budgeting Analysis (xls) – Mô hình thiết kế để hoạch định ngân sách vốn và trong đó bao gồm chi phí cơ hội, vốn lưu động yêu cầu…của tác giả – Aswath Damodaran
 2. Rating Calculation (xls) – Ước lượng tỷ lệ và chi phí của nợ dựa trên đòn bẩy nợ của tổ chức – Aswath Damodaran
 3. LBO Valuation (xls) – Phân tích giá trị của vốn cổ phần trong một thương vụ LBO (leverage buyout) – Aswath Damodaran
 4. Synergy (xls) – Ước tính giá trị tổng hợp trong một thương vụ M&A – Aswath Damodaran
 5. Valuation Models (xls) – Tính toán sơ bộ để lựa chọn mô hình chính xác – Aswath Damodaran
 6. Risk Premium (xls) – Tính toán phần bù rủi ro (risk premium) trong một thị trường. (uses macro’s) – Aswath Damodaran
 7. FCFE Valuation 1 (xls) – Mô hình định giá dòng tiền thuần chủ sở hữu (Free Cash Flow to Equity – FCFE) cho doanh nghiệp với tỷ lệ tăng trưởng ổn định – Aswath Damodaran
 8. FCFE Valuation 2 (xls) – Mô hình định giá dòng tiền thuần chủ sở hữu (Free Cash Flow to Equity – FCFE) cho doanh nghiệp với hai chu kỳ tăng trưởng, tăng trưởng cao giai đoạn bắt đầu và tăng trưởng ổn định giai đoạn sau – Aswath Damodaran
 9. FCFE Valuation 3 (xls) – Mô hình định giá dòng tiền thuần chủ sở hữu (Free Cash Flow to Equity – FCFE) cho doanh nghiệp với ba giai đoạn tăng trưởng là tăng trưởng nhanh giai đoạn đầu, suy giảm giai đoạn tiếp theo và tăng trưởng ổn định giai đoạn cuối – Aswath Damodaran
 10. FCFF Valuation 1 (xls) – Mô hình định giá dòng tiền thuần của doanh nghiệp (Free Cash Flow to Firm – FCFF) với tỷ lệ tăng trưởng ổn định – Aswath Damodaran
 11. FCFF Valuation 2 (xls) – Mô hình định giá dòng tiền thuần của doanh nghiệp (Free Cash Flow to Firm – FCFF) với hai giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn tăng trưởng nhanh ban đầu và giai đoạn tăng trưởng ổn định sau đó. – Aswath Damodaran
 12. Time Value (xls) – Giới thiệu các nội dung về giá trị thời gian, như là giá trị hiện tại, tỷ lệ lợi nhuận nội bộ….
 13. Lease or Buy a Car (xls) – Bảng tính cơ bản để ra quyết định mua hoặc thuê một chiếc xe hơi.
 14. NPV & IRR (xls) – Giải thích về tỷ suất sinh lời nội bộ, so sánh trong nhiều dự án….
 15. Real Rates (xls) – Demonstrates inflation and real rates of return.
 16. Template (xls) – Mẫu bảng tính để đánh giá dự án & ngân sách vốn.
 17. Free Cash Flow (xls) – Cash flow worksheets – subsidized and unsubsidized.
 18. Capital Structure (xls) – Bảng tính để tính toán cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng các phần trăm nợ khác nhau.
 19. WACC (xls) – Tính toán Weighted Average Cost of Capital – WACC sử dụng beta vốn chủ sở hữu.
 20. Statements (xls) – Tạo một bộ báo cáo tài chính với hai bảng dữ liệu đầu vào – dữ liệu hoạt động KD và dữ liệu tài chính.
 21. Bond Valuation (zip) – Tính giá trị hoặc giá của một trái phiếu kỳ hạn 25 năm với kỳ thanh toán lãi nửa năm.
 22. Buyout (zip) – Analyzes the effects of combining two companies.
 23. Cash Flow Valuation (zip) – Sư dụng các loại định giá dòng tiền theo ba mô hình – dòng tiền vốn đầu tư, dòng tiền vốn chủ sở hữu và dòng tiền tự do.
 24. Financial Projections (zip) – Spreadsheet model for generating projected financials along with valuation based on WACC.
 25. Leverage (zip) – Trình bày các tác động lên Thu nhập ròng từ việc sử dụng nợ (đòn bẩy).
 26. Ratio Calculator (zip) – Tính toán một bộ tỷ lệ chuẩn dựa trên đầu vào của dữ liệu tài chính.
 27. Stock Value (zip) – Tính lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu và giá trị dựa trên các trường hợp không tăng trưởng, tăng trưởng và tăng trưởng thay đổi.
 28. CFROI (xls) – Simplified Cash Flow Return on Investment Model.
 29. Financial Charting (zip) – Add on tool for Excel 97, consists of 6 files.
 30. Risk Analysis (exe) – Analysis and simulation add on for excel, self extracting exe file.
 31. Black Scholes Option Pricing (zip) – Excel add on for the pricing of options.
 32. Cash Flow Matrix – Basic cash flow model.
 33. Business Financial Analysis Template for start-up businesses from Small Business Technology Center
 34. Forex (zip) – Foreign market exchange simulation for Excel
 35. Hamlin (zip) – Financial function add-on’s for Excel
 36. Tanly (zip) – Suite of technical analysis models for Excel
 37. Financial History Pivot Table – Microsoft Financials
 38. Income Statement What If Analysis
 39. Breakeven Analysis (zip) – Pricing and breakeven analysis for optimal pricing – Biz Pep.
 40. SLG Ratio Master (exe) – Excel workbook for creating 25 key performance ratios.
 41. DCF – Menu driven Excel program (must enable macros) for Discounted Cash Flow Analysis from the book Analysis for Financial Management by Robert C. Higgins – Analysis for Financial Management
 42. History – Menu driven Excel program (must enable macros) for Historical Financial Statements from the book Analysis for Financial Management by Robert C. Higgins – Analysis for Financial Management
 43. Business Valuation Model (zip) – Set of tabbed worksheets for generating forecast / valuation outputs. Includes instruction sheet. Bizpep
 44. LBO Model – Excel model for leveraged buy-outs
 45. Comparable Companies – Mô hình định giá bằng Excel để so sánh nhiều công ty
 46. Combination Model – Excel valuation model for combining companies
 47. Balanced Scorecard – Set of templates for building a balanced scorecard.
 48. Cash Model – Template for calculating projected financials from CFO Connection
 49. Ratio Reminder (zip) – Simple worksheet of comparative financials and corresponding ratios
 50. Risk Analysis IT – Template for assessing risk of Information Technology – Audit Net
 51. Risk Analysis DW – Template for assessing risk of Data Warehousing – Audit Net
 52. Excel Workbook 1-2 – Set of worksheets for evaluating financial performance and forecasting – Supplemental Material for Short Course 1 and 2 on this website.
 53. Rule Maker Essentials – Excel Template for scoring a company by entering financial data – The Motley Fool
 54. Rule Maker Ranker – Excel Template for scoring a company by entering comparable data – The Motley Fool
 55. IPO Timeline – Excel program for Initial Public Offerings (must enable macros)
 56. Assessment Templates – Set of templates for assessing an organization based on the Malcolm Baldrige Quality Model.
 57. Cash Gap in Days – Spreadsheet for calculating number of days required for short-term financing.
 58. Cash Flow Template – Simple cash flow model with explanations of each cash flow component – Arkansas Small Business Development Center.
 59. Six Solver Workbook (zip) – Set of various spreadsheets for solving different business problems (inventory ordering, labor scheduling, working capital, etc.).
 60. Free Cash Flow Valuation – Basic Spreadsheet Valuation Model
 61. Finance Examples – Seven examples in Business Finance – Solver
 62. Capital Budgeting Workbook – Several examples of capital budgeting analysis, including the use of Solver to select optimal projects.
 63. Present Value Tables (rtf) – Set of present value tables written in rich text format, compatible with most word processors. Includes examples of how to use present value tables.
 64. Investment Valuation Model (zip) – Valuation model of companies (30 Day Trial Model) from Business Spreadsheets | Additional Trial Models from Business Spreadsheets > Real Option Valuation | Portfolio Optimization | Optimal Hedging Strategy
 65. Cash Flow Sensitivity (xlt) – Sensitivity analysis spreadsheet – Small Business Store
 66. What If Analysis – Set of templates for sensitivity analysis using financial inputs.
 67. Risk Return Optimization – Optimal project selection (must enable macro’s) – Metin Kilic
 68. CI – Basics #1 – Basic spreadsheet illustrating competitive analysis – Business Tools Templates.
 69. CI – Basics #2 – Basic spreadsheet illustrating competitive analysis – Business Tools Templates.
 70. External Assessment – Assessment questions for organizational assessment (must enable macros).
 71. Internal Assessment – Assessment questions for organizational assessment (must enable macros).
 72. Formal Scorecard – Formal Balanced Scorecard Spreadsheet Model (3.65 MB / must enable macros) – Madison Area Quality Improvement Network.
 73. Project Plan – Project Scheduling Template currently setup for a Balanced Scorecard Project.
 74. Gantt Chart – Gantt chart for project management with work plan – Jim Chapman’s Web Site | Simplified Version – Barnard of Fong’s Eng & Manf
 75. E O Q Model – Simple Inventory Models for calculating Economic Order Quantity.
 76. Inventory Simulation Control Model – Formal model for simulating inventory shortages, delivery times, costs, backorders, and optimal inventory levels – John McClain
 77. Financial Projections Model – A comprehensive financial model for forecasting a complete set of financials with breakeven and valuation tabs developed by Frank Moyes and Stephen Lawrence at Leeds School of Business.
 78. Option Trading Workbook – Educational toolkit for using Excel for Options – Option Trading Tips
 79. Financial Model – A nice clean financial model driven by different calculators (such as Company, Market, Subscribers, etc.) developed by Bill Snow.
 80. Forecasting Model – Step by step financial model for forecasting financials created by Sam Gui
 81. Economic Evaluation – Step by step workbook for evaluating the economics of a system investment
 82. Project Management Templates – A collection of templates (charter, budget, risk register, issues log, etc.) for managing a project – International Association of Project and Program Management
 83. Project Cost Estimating Workbook – A workbook model for developing a cost estimate on a software development project – ProTrain China
 84. Risk Assessment Register – A workbook for establishing a risk management register – Emergency Preparedness Capacity Builders
 85. Simple ABC Model – A simple model that illustrates Activity Based Costing
 86. Six Sigma Tool Kit – A large collection of templates for doing six sigma tasks
 87. Project Management Tool Kit – Collection of useful templates for managing projects – Michael D. Taylor
 88. Intellectual Property Valuation Model – A simple and easy to use model to help assign value to intellectual assets such as patents, copyrights and trademarks – My Patent
 89. IT Infrastructure Maturity Assessment – Maturity model for evaluating different segments of IT infrastructure
 90. EVA Model – Template worksheets for calculating Economic Value Added (EVA) – Zachary Scott
 91. EVA Tree Model – Economic Value Added drill-down model with charts – Manfred Grotheer
 92. Personal Finance Model – A simple and clean model to track personal wealth – ROI Team
 93. Financial Startup Model – A six parameter model to help organize financials for startup companies – ROI Team
 94. Performance Leadership Assessment – Simple and straight-forward tool for assessing leadership across five important categories – People Positive
 95. Due Diligence Assessment Model – Assessment of new business ventures across ten different dimensions – Affiliate Tips
 96. Management Diamond Assessment – A useful tool for developing human capital and teams – Geir Fuglaas | Management Diamond Overview | Management Diamond Book
 97. Performance Solution Tool Kit – Evaluation of performance issues related to knowledge gaps – Brent Norton
 98. Ratio Tree – A simple yet comprehensive tree of ratios for most businesses – Strategy Expert
 99. Skills & Modeling Guide | Assessment Exercise Workbook – Two very good spreadsheet models to help you develop your spreadsheet modeling skills – Tykoh Training
 100. Breakeven Forecasting Model – A clean and contemporary spreadsheet tool for easily forecasting breakeven. Includes parameters for seasonality and start-up optimization – Ethos 360
 101. ROI IT Initiative Tool – A comprehensive business case model for evaluating technology projects – Hall Consulting
 102. Waterfall Distribution Model – Distribution of proceeds from a business venture using hurdles – Global iConnect
 103. LBO DCF Model – Leveraged Buyout Model with tabs for financials and analysis – Global iConnect
 104. Weekly Cash Flow – Rolling cash flow projections of purchases – Portal CFO
 105. Factoring Cash Flow – Weekly calculation of cash flows with factoring – MP Star Financial Invoice Factoring
 106. Series of Commission Spreadsheets > Calculator | Template-Fixed | Template-Margin | Template Revenue
 107. Dashboard Report – Demonstrates countif, vlookup, and arrays – Bob Lopez
 108. Real Estate Investment Analysis – Workbook example developed by Dr. Greg Smersh
 109. Rental Property Investment – Workbook for evaluating rental property – Globaliconnect
 110. Valuation Utility Workbook | User Manual – A nice and simple valuation model with sensitivity charts – Tykoh Training
 111. Monte Carlo Sales Forecast – Provides an example of Monte Carlo Simulation using a simple sales forecast model – Business Templates
 112. Depreciation Schedules – Calculates annual depreciation using a variety of methods – Business Templates
 113. NPV Calculator – Shows examples that use the NPV, IRR, XNPV, and XIRR functions – Business Templates
 114. Basic Excel Course – Collection of 4 Excel files from the Basic Excel course offered by DeZyre > All 4 Files (zip) | How to Concatenate | How to Use Lookup | How to Filter Data | Excel Module
 115. Financial Modeling Course – 12 different excel files from the financial modeling course offered by DeZyre > Download All 12 Files (zip) | Advanced Income | Analyzing Dominos-1 | Analyzing Dominos-2 | Balance Sheet Basics | Building Cash Flow Statement | Capex | Double Entry Accounting | Expense Recognition | Revenue-Gross Margin | Revenue Recognition | Tax | Summary|
 116. BPM Tool Kit – 6 different comprehensive models from Best Practice Modeling > All 6 Files (zip) | Enterprise Valuation Example | Equity Valuation Example | Historical Forecast Model | Whole Business Plan Model | Project Summary | Multi Stack Waterfall Chart

* Nguồn: Matt H. Evans – Free Excel Spreadsheets.

Tags: ,