Chuyên mục: Vfin

Tiện ích cho Cuộc sống

Bài viết lưu lại nhưng tiện tích cho cuộc sống, giúp mọi người có thể dễ dàng đọc lại được mà không cần phải lo vấn đề lưu trữ. Mọi người cũng có thể tham khảo nếu cảm thấy…

Thông số hệ thống

1. SỨC MUA Sức vay (PL) = Max(0, Sum (A3i) + Max(0, C – C3) + C6 + C1 – Dg)                       = Max(0, Sum (A3i) + C6 + C + C1 – C3 – D0 ) Trong…