Chuyên mục: FinTech

B1. Ứng dụng Python trong tài chính

Python là ngôn ngữ lập trình máy tính bậc cao thường được sử dụng để xây dựng trang web và phần mềm, tự động hóa các tác vụ và tiến hành phân tích dữ liệu. Python là ngôn ngữ…

No Dealing Desk Overview, Interbank Market, Advantages

This requires them to gamble that they will appropriately predict future market movements. In different words, they make a market by filling your purchase or sell orders with countertrades. I really have identified the most effective non-dealing desk Forex…