Các văn bản Pháp luật liên quan đến lĩnh vực Chứng khoán

Khi tham gia vào lĩnh vực chứng khoán thì điều đầu tiên là cần nắm rõ các quy định về pháp luật liên quan tới lĩnh vực này. Hiện nay hệ thống pháp luật quy định khá chi tiết, từ Luật tới các văn bản hướng dẫn dưới luật và đang ngày càng được hoàn thiện hơn. Dưới đây là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới ngành mà nhà đầu tư cần nắm rõ:

1. Luật – Nghị Định – Thông tư

Luật chứng khoán 2019 (tải tại đây)

Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành chi tiết Luật chứng khoán. (Tải tại đây)

1.1 Liên quan tới hoạt động CTCK

Thông tư 121/2020/TT-BTC về quy định hoạt động của Công ty Chứng khoán (Tải tại đây).

Thông tư 118/2020/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. (Tải tại đây)

– Thông tư 119/2020/TT-BTC về quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. (Tải tại đây)

– Thông tư 120/2020/TT-BTC về quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. (Tải tại đây)

– Thông tư 101/2021/TT-BTC về quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. (Tải tại đây)

1.2 Liên quan đến hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ

– Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán (Tải tại đây)

– Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu  tư chứng khoán (Tải tại đây)

1.3 Quy định chung khác

Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên TTCK (Tải tại đây)

Thông tư 116/2020/TT-BTC về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng theo Nghị định 155 (Tải tại đây): Thông tư này hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán gồm Điều lệ mẫu công ty, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của công ty đại chúng.

– Thông tư 91/2020/TT-BTC về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý với tổ chức kinh doanh chứng khoán (tải tại đây).

Thông tư 51/2021/TT-BTC về hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. (Tải tại đây)

– Thông tư 10/2022/TT-BTC về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước. (Tải tại đây). Thông tư này quy định mẫu biểu, nguyên tắc, phương pháp lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước và cách tính Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bình quân trong công thức tính toán tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho các đối tượng và mục đích theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”).

2. Các văn bản do UBCKNN và các Sở giao dịch ban hành

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC ngày 06/05/2022 hợp nhất hai Nghị định (Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định 128/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021): Văn bản hợp nhất hai Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. (Tải tại đây)

– Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. (Tải tại đây)

Thông tư số 101/2021/TT-BTC: Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. (Tải tại đây)

Thông tư số 102/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam (Tải tại đây).

Quyết định số Số: 01/QĐ-SGDVN năm 2022 về việc ban hành quy chế thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. (Tải tại đây)

– Văn bản pháp lý chung HNX: (Tại đây)

– Văn bản pháp lý chung HOSE (Tại đây)

Nguồn: Lão Trịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,,