Định giá doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền (FCFF)

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp – FCFF  là dòng tiền còn lại cho toàn bộ công ty (những người sở hữu tài sản) và vì vậy nó cũng được gọi là dòng tiền tự do. Có nhiều công thức để xác định dòng tiền tự do, một công thức phổ biến trong số đó là:

FCFF = Dòng tiền từ HĐKD + [chi phí lãi vay x (1 – Thuế suất TNDN)] – Chi phí vốn

Trong đó:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu trên báo cáoc LTTT, cụ thể là khoản mục “lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD”. 
  • Điều chỉnh lãi suất là [chi phí lãi vay x (1 – Thuế suất thuế TNDN)]
  • Chi phí lãi vay là chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Thuế suất thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam là 20%.
  • Chi phí vốn (capex) là chỉ tiêu trên báo cáo LCTT, cụ thể là khoản mục “tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định”.

Ngoài công thức cơ bản trên, thì trong thực tế còn có các công thức biến đổi như sau, tùy thuộc vào cơ sở dữ liệu hoặc mục tiêu phân tích mà chúng ta lựa chọn công thức phù hợp.

FCFF = EBIT x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao – chi phí vốn – tăng giảm vốn lưu động

Lợi ích của việc sử dụng FCFF

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp – FCFF được cho là chỉ số tài chính quan trọng nhất của giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Dùng FCFF là dòng tiền còn lại sau khi gạt bỏ hết trách nhiệm và dự phóng cho tương lai sẽ mang lại sự chính xác cao.

Dòng tiền tự do cho vốn chủ sở hữu (FCFE) – Free Cash Flow To Equity

FCFE = Dòng tiền từ HĐKD – Chi phí vốn + Các khoản đi vay – Các khoản trả nợ

Dây là dòng tiền tự do của chủ sở hữu doanh nghiệp, được tính bằng cách lấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ đi chi phí vốn, cộng thêm vào các khoản vay mới, và trừ đi các khoản dùng để trả nợ.

Các vấn đề trong tính toán dòng tiền tự do: FCFF và FCFE

  • Trong định giá thì chi phí vốn (Capex) rất khó tính toán dài hạn, thường chúng ta chỉ biết được kế hoạch đầu tư mua sắm 1-2 ngày tới mà không biết được kế hoạch trong 3-5 năm tới. Do đó, trong tính toán thường được tính theo tỷ lệ % của doanh thu.
  • Có sự khác nhau trong cách định nghĩa dòng tiền tự do, tuy nhiên thông thường trong định giá người ta thường sử dụng dòng tiền tự do là FCFF và FCEE để định giá các doanh nghiệp..
  • Trường hợp đối với các dự án đầu tư, đôi khi người ta còn sử dụng dòng tiền dự do FCF trong định giá, tuy nhiên với nội dung chương trình định giá doanh nghiệp thì FCF gần như không được hữu dụng như FCFF và FCFE.

Về lý thuyết tuy có phức tạp nhưng nếu chịu khó nghiên cứu chúng ta đều có thể nắm bắt được, còn trong thực tế sẽ có nhiều trường hợp khó khăn trong tính toán do khó khăn trong thông tin như dự báo doanh thu, kế hoạch mua sắm các tài sản cố định, biến động lãi suất… Chính những khó khăn đó sẽ giúp những nhà phân tích đưa ra những nhìn nhận khác nhau về giá trị của doanh nghiệp.

Nguồn: LT

Tags: ,,,