Cách tính giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(VF) Theo định nghĩa thì Cổ tức chính là cách doanh nghiệp phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Đối với NĐT khi tham gia góp vốn mua cổ phần vào một doanh nghiệp, họ chỉ quan tâm vào hai yếu tố là Cổ tức và Lãi vốn.

Có ba hình thức chia cổ tức cho cổ đông gồm:

  • Cổ tức bằng tiền
  • Cổ tức bằng cổ phiếu
  • Mua lại cổ phiếu

Chúng tôi xin đưa ra cách tính giá điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền để nhà đầu tư tham khảo

Kết quả hình ảnh cho Cách tính giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

P:             Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền
P’:            Giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền ( bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm)
P anpha: Giá cổ phiếu phát hành thêm
Anpha:    Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm
Beta:        Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng
C:             Cổ tức bằng tiền
Ví dụ:
VCB có giá cổ phiếu hiện tại 30,000 VND,
– Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 100:15
– Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 100:10
– Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm 100:20 giá 10,000 VND/ cổ phiếu

Giá cổ phiếu VCB sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức là:

Nguồn: LT

Tags: